BUGOJNO: Kome se usvajaju zakoni? Kladionica od Gimnazije udaljena 20-ak metara

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezadom_-2/

Nakon što je Skupština SBK-a još u januaru ove godine izglasala da uplatna mjesta kladionica ne smiju biti na udaljenosti manjoj od 200 metara od vjerskih objekata, osnovnih i srednjih škola još uvijek se taj zakon ne poštuje kod vlasnika sportskih kladionica.

Jedan od mnogo primjera u Bugojnu je kod bugojanske Gimnazije gdje je kladionica udaljena od dvorišta gimnazije otprilike 20 metara što jasno krši zakon koji je usvojila Skupština SBK-a.

Prema postojećem zakonu iz 2015. članu 89.  Odobrenje za priređivanje kladioničkih igara stoji:

Član 89.

Odobrenje za priređivanje kladioničkih igara

Igre na sreću klađenja priređuju se na osnovu odobrenja Ministarstva koje se izdaje na period od dvije godine, sa mogućnošću ponovnog produženja. Odobrenje se može produžiti
i oduzeti pod uslovima propisanim ovim zakonom.
Za dodjelu i oduzimanje odobrenja za priređivanje igara na sreću klađenja primjenjuju se odredbe čl. 9. do 13. ovog zakona.
Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za priređivanje kladioničkih igara prilažu se:
1) podaci o firmi i sjedištu pravnog lica,
2) dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja,
3) potvrdu banke o izvršenoj provjeri porijekla sredstava uplaćenih za kupovinu vlasničkog udjela, za polog sredstava namjenskog depozita iz člana 94. Ovog zakona i sredstava uplaćenih po osnovu naknade iz člana 92. ovog zakona,
4) garanciju banke ili potvrdu o pologu namjenskog depozita u skladu sa članom 94. ovog zakona,
5) dokaz o registraciji pravnog lica,
6) osnivački akt pravnog lica,
7) poslovni plan pravnog lica,
8) dokaz o uplaćenom osnovnom kapitalu,
9) za prostore u kojem se nalaze uplatna mjesta, dokaz da je priređivač vlasnik prostora ili dokaz o pravu korištenja prostora (po osnovu zakupa), kao i dokaz da se isti ne nalazi na udaljenosti manjoj od 100 m od vjerskih objekata, te osnovnih i srednjih škola,
10) dokaz da osnivači i ovlaštene osobe priređivača nisu osuđivane za krivična djela, osim za krivična djela iz oblasti saobraćaja,
11) dokaz da ima najmanje pet uplatnih mjesta,
12) pravila klađenja,
13) ovjerenu izjavu o ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova, datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
14) dokaz o izmirenim poreznim obavezama (uvjerenje/potvrda izdata od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
15) dokaz o ranijem iskustvu, preporuke i odobrenja koja je posjedovao (ako postoji),
16) ovjerenu izjavu osnivača i odgovornog lica priređivača datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da mu ranije nije bilo oduzeto odobrenje u zemlji ili u inostranstvu, i da nije osuđen za krivično djelo utaje poreza,
17) dokaz o izmirenim poreznim obavezama osnivača,
18) saglasnost nadležne općinske službe za obavljanje djelatnosti u prostorima uplatnih mjesta. Ukoliko općina na zahtjev priređivača za izdavanje saglasnosti ne postupi po istom u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva, smatrat će se da je data saglasnost.
Na zahtjev priređivača, odobrenje za priređivanje igara na sreću klađenja može se produžiti. Zahtjev za produženje odobrenja podnosi se Ministarstvu najkasnije u roku 30 dana
prije isteka važećeg odobrenja. Uz zahtjev se prilažu dokazi iz stava 3. tač. 1., 2., 4., 10., 11., 12., 13. i 14. ovog člana.
Ukoliko priređivač u roku koji odredi Ministarstvo ne dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za produženje odobrenja, zahtjev iz stava 4. ovog člana će biti odbijen i priređivač gubi pravo na ponovno podnošenje zahtjeva za produženje odobrenja.

Pogledajte i procijenite koliko blizu se nalazi sportska kladionica od bugojanske Gimnazije.

Bugojno-danas.info

13151909_10208537770737270_4313387357603898975_n

13087398_10208537777333297434_410620605603699413_n

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/