BUGOJNO: Javni poziv za prijevoznike o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/svezaljeto/

Na osnovu člana 24 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH « broj 28/06 i 2/10 )   i člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra ( Službene novine  Federacije BiH « broj:79/13, 91/14,98/14 i 84/15), i Riješenja o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018.- 2021. godinu na području općine Bugojno broj: 04-27-03226-17 od 20.11.2017. godine, općinski načelnik r a s p i s u j e

                                               JAVNI POZIV

o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018. 2021. godinu na području općine Bugojno

Pokreće se postupak prikupljanja zahtjeva, sa propisanom dokumentacijom, za usklađivanja redova vožnje na općinskim autobusnim linijama na području općine Bugojno za period 2018/2021.godina.

Pozivaju se svi zainteresovani prijevoznici koji imaju registrovane redove vožnje općinske autobusne linije i žele ih održavati u narednom registracionom periodu, kao i prijevoznike koji žele predložiti red ili redove vožnje za postupak usklađivanja općinskih autobusnih redova vožnje, da podnesu zahtjev za usklađivanje redova vožnje i dostave propisanu dokumentaciju za postupak usklađivanja.

Uz zahtjev za usklađivanje redova vožnje, prijevoznik je obavezan dostaviti:

 1. Red vožnje kojim učestvuje na postupku usklađivanja i to:
 • u pisanom obliku (po tri primjerka), potpisane i ovjerene od strane prijevoznika upisanog na red vožnje i
 • u elektronskom obliku na računarskom programu za obradu tabela (MS Word, MS EXCEL i sl.) snimljenom na CD-u, DVD-u ili USB stiku.
 1. Dokaze za učešče prijevoznika na postupku usklađivanja općinskih redova vožnje iz člana 11. Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH“, broj 79/13, 91/14 98/14 i  84/15) od kojih svaki prijevoznik upisan na red vožnje obavezno dostavlja:
 • Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa spiskom registrovanih djelatnosti, koje ne može btii starije od 30 dana objave Javnog oglasa u „Službenim novinama Općine Bugojno“;
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji – ID broj i dokaz o prijavi Uprave za indirektno oporezivanje;
 • Dokaze da li prijevoznik posjeduje Licencu „A“ prijevoznika;
 • Dokaz da li prijevoznik uredno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda;
 • PDV broj;
 • Spisak uposlenih vozača ovjeren od strane Federalnog zavoda za PIO/MIO;
 • Ovjerenu kopiju važećeg rješenja o ispunjavanju tehničko – eksploatacionih uslova za sve autobuse koji posjeduje u vlasništvu;
 • Ovjerenu kopiju važećeg zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja ili potvrdu osiguravajuće kuće da je taj ugovor zaključen ili ovjerenu kopiju zaključene police osiguranja za pojedinačno vozilo – autobus;
 • Dokaz o uplati za troškove postupka usklađivanja, ovjeren od strane banke (pošte) i priložen uz svaki red vožnje, iz kojeg je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske i povratke, s tim da na posebnom listu napravi i ovjeri spisak svih polazaka i povrataka na koje se uplata odnosi. Visina uplate mora biti u skladu sa Riješenjem o pokretanju postupka za usklađivanje i registraciju redova vožnje za redovni linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama za period 2018.- 2021. godinu na području općine Bugojno broj: 04-27-03226-17 od 20.11.2017. godine. Sredstva se uplaćuju na depozitni račun općine Bugojno broj : 1011300000770832, vrsta prihoda – 722131 sa naznakom „Za usklađivanje redova vožnje općinskih linija“ ;
 • Za redovne vožnje koje će se održavati u kooperaciji, prijevoznik je dužan dostaviti Ugovor o kooperaciji koji, pored drugih elemenata ugovora, obavezno sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanta, spisak polazaka i povrataka koje održava pojedini prijevoznik i u kojem periodu, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene prijevoza i druge elemente. Ugovor mora biti potpisan i ovjeren od strane svih koopernata koji su upisani na red vožnje i od organa nadležnog za ovjeru dokumenata i smatra se sastavnim dijelom predmetnog reda vožnje;
 • Spisak registrovanih redova vožnje (Prilog 4. Pravilnika) ovjeren kod nadležnog organa za ovjeru dokumenata koji sadrži popis svih registrovanih redova vožnje, nazive linija i kooperanata sa kojim iste održava. Broj polazaka i povrataka razvrstanih po rangu linije i organu koji je izvršio registraciju reda vožnje, kao i broj međuentitetskih redova vožnje i nazivom kooperanata sa kojim taj red vožnje održava, vremena polaska i dolaska, kao i vremena povratka i dolaska za svaki registrovan red vožnje, osim međunarodnih redova vožnje.
 1. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na postupak usklađivanja redova vožnje moraju biti urađeni na propisanim obrascima i u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku usklađivanja, ovjeri i registraciji redova vožnje, te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH broj: 79/13, 91/14, 98/14 i 84/15), te usaglašeni sa važećim daljinarom i minimalnim vremenima vožnje.
 2. U postupak usklađivanja neće biti uvršteni redovi vožnje koji nisu urađeni u skaldu sa Pravilnikom, tj. redovi vožnje koji imaju nedostatke navedene u članu 19. Pravilnika.
 3. Zainteresovani prijevoznik sa pravom prigovora koji se ne prijavi na javni oglas koji učestvuje u postupku prigovaranja i koji prigovara redom vožnje različitog ranga, sve dokaze pribavlja sam i dostavlja ih Komisiji u rokovima propisanim Pravilnikom.

Zahtjeve sa nevedenom i propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti u roku od 30 dana  (računajući od dana objavljivanja oglasa u „Službenim novinama Općine Bugojno“), na web stranici općine: www.opcina-bugojno.ba, putem sredstava javnog informisanja i na portalima – bug.ba i bugojno danas,  na protokol Općine Bugojno ili na adresu: Općina Bugojno, Služba za  privredu, društvene djelatnosti i opću upravu, Komisija za provođenje postupka usklađivanja redova vožnje,  307. motorizovane brigade, broj 92, u zapečećenoj koverti sa obaveznom naznakom:      « USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE – NE OTVARAJ «.

 1. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani i neće biti uvršteni u postupak usklađivanja redova vožnje.

O mjestu, datumu i vremenu održavanja usklađivanja redova vožnje (prvo i drugo čitanje redova vožnje) zainteresovani prijevoznici će biti blagovremeno obavješteni putem sredstava javnog informisanja i na web stranici općine: www.opcina-bugojno.ba

Sve potrebne informacije prijevoznici mogu dobiti u Službi za privredu, društvene djelatnosti i opću upravu (kancelarija 103) ili na telefon: 030 251210.

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o