Bolnica Bugojno raspisala oglas za 4 radna mjesta

https://www.zekataxi.com/ https://www.bingotuzla.ba/kataloskaponudatehnike/

Broj:01/1- 1536

Bugojno, 25.09.2020.god.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu ( “Službene novine Federacije BiH ” br.26/16 i 89/18 ), člana 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu ( “Službene novine SBK ” br.7/19), člana 25. Statuta Javne ustanove Opća bolnica Bugojno br.01/1-405 od 01.04.2019 godine i člana 3. Odluke o prijemu radnika br. 01/1- od 22.09.2020.godine , v.d.direktora Javne ustanove Opća bolnica Bugojno  r a s p i s u j e:

                                                                          JAVNI OGLAS

                                                             za prijem u radni odnos

 1. medicinska sestra – tehničar 2 (dva ) izvršioca (na određeno vrijeme u trajanju od  šest mjeseci),
 1. medicinska sestra – tehničar 1 (jedan ) izvršilac ( na neodređeno vrijeme ),
 1. Bachelor biologije i mikrobiologije 1 (jedan ) izvršilac (na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine).

Opći uslovi :

      – Da je državljanin BiH

      – da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta

Posebni uslovi:

 1. medicinska sestra – tehničar 2 (dva )izvršioca (na određeno vrijeme u trajanju od  šest mjeseci)

– SSS, Medicinska škola, smjer: medicinska sestra- tehničar

– radno iskustvo: 6 mjeseci u struci

– položen stručni ispit

– posjedovanje važeće Licence za samostalan rad

– osnovno poznavanje rada na računarua

 • Opis poslova :
 • Asistiranje ljekaru pri pregledu pacijenata
 • Uredno vodi i popunjavanje medicinske dokumentacije
 • Održava medicinsku opremu
 • Čuva podatke koji se odnose na zdravlje pacijenata kao profesionalnu tajnu
 • Primjenjuje, provodi i evidentira ordinirane lokalne, perooralne i parenteralne terapije
 • U okviru intenzivne njege obavlja poslove hranjenja, pranja i presvlačenja pacijenata, sprema bolesničke krevete, daje infuzije krvi i krvnih derivata
 • Radi u hirurškoj ambulanti, dežurstvo i na šalteru
 • Drugi poslovi iz domena medicinske sestre-tehničara
 • Vršenje i drugih poslova utvrđenih Zakonom o sestrinstvu, podzakonskim propisima i aktima poslodavca

Mjesto rada: Bugojno, Ambasadora Wagnera br.15

Radno vrijeme: redovno radno vrijeme

 1. medicinska sestra – tehničar 1 (jedan )izvršilac ( na neodređeno vrijeme ),

– SSS, Medicinska škola, smjer: medicinska sestra- tehničar

– radno iskustvo: od 3 godine i više u struci

– položen stručni ispit

– posjedovanje važeće Licence za samostalan rad

– osnovno poznavanje rada na računaru

 • Opis poslova : (iz tačke 1.)
 1. Bachelor biologije i mikrobiologije 1 (jedan ) izvršilac (na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine).

– VŠS , Prirodno matematički fakultet

– radno iskustvo: 1 (jedna) godina u struci

– osnovno poznavanje rada na računara

– poznavanje jednog stranog jezika

 • Opis poslova :
 • radi na izvođenju složenih mikroskopskih, biohemijskih, kulturelnih, seroloških i parazitoloških mikrobioloških pretraga, kao i sanitarnomikrobioloških analiza
 • radi na uzimanju, prijemu i protokolisanju kliničkog materijala, kao i upisivanju i razvođenju nalaza
 • učestvuje zajedno sa mikrobiologom na uvođenju novih mikrobioloških pretraga
 • učestvuje u planiranju i nabavci sredstava za rad, spravljanju mikrobioloških podloga i reagenasa
 • vodi operativne poslove oko pripreme i izvedbe inventure
 • odgovoran je za primjenu propisa zaštite na radu i drugih vidova zaštite u skladu sa zakonom
 • zadužen je za otklanjanje otpadnog biološkog materijala
 • odgovoran je za kontrolu postupka sterilizacije pribora i podloga
 • učestvuje u provjeri znanja i primjeni novih tehnologija laboratorijskih tehničara
 • Obavlja druge poslove po nalogu predpostavljenih, po potrebi i stepenu odgovornosti

Uz prijavu sa kratkom biografijom potrebni su dokumenti (originali ili ovjerene kopije ) :

 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Licencu za samostalan rad,
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Potvrda o mjestu prebivališta;

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom dostaviti preporučenom pošiljkom ili neposrednom predajom u roku od 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu na sljedeću adresu:  JU Opća bolnica Bugojno,( protokol ) ul.Ambasadora Wagnera br.15., 70230 Bugojno , sa naznakom „ NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“

Neblagovremene, neuredne ili nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos. Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uslove, o terminu polaganja pismenog ispita, Kandidat koji ne ostvari minimalan broj bodova na pismenom ispitu ne učestvuje u daljem izbornom procesu. U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni oglas, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost. Za dodatne informacije kontakt telefon je 030/252-253. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA BUGOJNO

http://www.kasmir.ba/wp-content/uploads/2020/12/KASMIR-KATALOG-2020.pdf?fbclid=IwAR3AjuoeklOLyn_mB3ovYv7c92-EaCLISkHx2lRIfX5P3kNtt0PCqa8mw_o