Binas upošljava 21 radnika na neodređeno vrijeme, konkurišite

https://www.zekataxi.com/ http://www.bingotuzla.ba/katalogtehnike

Konkurs je objavljen danas 28.2.2022. i ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Binas dd Bugojno

Na osnovu člana 107. Statuta, člana 5. i člana 13. Pravilnika o radu, Odluke o potrebi zapošljavanja  radnika, broj: 06K-62/2022 od 21.02.2022. godine, v.d. direktor privrednog društva “Binas” d.d. Bugojno raspisuje:

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta

 1. Grupovođa rukovalaca alatnih mašina, 1 izvršilac, neodređeno vrijeme;
 2. Mašinski projektant konstruktor; 3 izvršioca, neodređeno vrijeme;
 3. Pirotehničar, 8 izvršilaca, neodređeno vrijeme;
 4. Pomoćni skladištar, 1 izvršilac; neodređeno vrijeme;
 5. Poslužitelj alatnih mašina, 6 izvršioca, neodređeno vrijeme;
 6. Radnik u održavanju kruga, 1 izvršilac, neodređeno vrijeme;
 7. Sekretarica, 1 izvršilac, neodređeno vrijeme.
 1. Radno mjesto Grupovođa rukovalaca alatanih mašina

Opis poslova: Poslovi brigadira reglera na mašinama mehaničke obrade rezanjem. Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima ili na poslovima poslužitelja alatnih mašina obrade metala najmanje 1 godinu.

Posebni uslovi:  srednja stručna sprema – III stepen (KV) ili IV stepen (SSS);

smjer: metalski/opšti/tehnička.

 1. Radno mjesto Mašinski projektant konstruktor

Opis poslova: Poslovi tehnologa izrade dijelova u serijskoj proizvodnji obradom metala i plastike.poslovi na izradi tehničko-tehnološke dokumentacije.

Posebni uslovi: visoka ili viša stručna sprema- diplomirani mašinski inženjer, inženjer mašinstva  (VSS-VŠS), poznavanje rada na računaru AutoCAD, SOLIDWORKS( poželjno CATIA V5),  poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Pirotehničar

Opis poslova: Poslovi laboracije namjenskih proizvoda, poslovi prerade eksploziva presovanjem, poslovi na izradi pirotehničkih smješa.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer pirotehničar/metalski/opšti/tehnički, neophodno iskustvo za obavljanje poslova i radnih zadataka sa eksplozivnim materijama najmanje 6 mjeseci.

 1. Radno mjesto Pomoćni skladištar

Opis poslova: Pomaže i učestvuje u poslovima skladištenja dijelova i proizvoda, prati i reguliše dokumentaciju sa glavnim skladištarem  (otpremnice, prijemnice-ulaz robe, trebovanja).

Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III i IV stepen, smjer /metalski/opšti/tehnički, Poželjno radno iskustvo na navedenim poslovima.

 1. Radno mjesto Poslužitelj alatnih mašina

Opis poslova: Poslovi na raznim doradnim mašinama obrade metala, poslovi na poluautomatima, index mašinama;

Posebni uslovi: srednja stručna sprema – III ili IV stepen, smjer metalski/opšti/tehnička, neophodno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci.

 1. Radno mjesto Radnik u održavanju kruga

Opis poslova: Poslovi čišćenja i održavanja kruga, utovar i istovar elemenata, loženje i čišćenje-održavanje peći za centralno grijanje.

Posebni uslovi:srednja stručna sprema – III stepeni ili osnovno obrazovanje, neophodno iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci;

 1. Radno mjesto: Sekretarica

Opis poslova: Provjera i prepis korespodencije, koncepta izvještaja iz diktata ili pisanih bilješki u skladu sa uredskim standardima, pomoću  računara za obradu teksta, evidentiranje i pračenje primljene i odaslane pošte i arhiviranje iste u skladu sa propisima.

Posebni uslovi: srednja stručna sprema – IV stepen, neophodno radon iskustvo na navedenim poslovima najmanje 6 mjeseci.

;

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji sljedeće dokumente:

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi;
 • dokaz o radnom iskustvu za tražena radna mjesta;
 • uvjerenje o državljanstvu.

U potpisanoj prijavi obavezno naznačiti adresu i broj kontakt telefona.

Kandidati svoje prijave trebaju dostaviti preporučeno poštom ili lično na adresu: “Binas” d.d. Bugojno, Armije BiH 171, Bugojno, sa naznakom “prijava na konkurs – ne otvaraj”.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzeti u razmatranje.

O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni.

Ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljenje poslova su u obavezi dostaviti samo oni kandidati koji budu primljeni u radni odnos na osnovu ovog konkursa.

V.D. DIREKTOR DRUŠTVA:

dr. sc. Abaz Manđuka

http://www.kasmir.ba/index.php/katalog/